+48 798 516 397 biuro@kancelaria-kulewicz.plO Kancelarii

Profesjonalna obsługa prawnaOferujemy profesjonalną obsługę prawną, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych.

Naszym celem jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa m.in. cywilnego, gospodarczego, spadkowego, rodzinnego, pracy, administracyjnego i karnego.

Zajmujemy się także prowadzeniem spraw windykacyjnych, prowadząc zarówno windykację polubowną jak i sądową oraz komorniczą. W pracy kierujemy się poczuciem odpowiedzialności oraz zasadami etyki zawodowej, które są dla nas wyznacznikiem jakości świadczonych usług oraz są niezbędne w budowaniu wzajemnego zaufania pomiędzy nami a naszymi Klientami.

Decydując się na współpracę z naszą Kancelarią mają Państwo pewność, że każda powierzona nam sprawa zostanie potraktowana priorytetowo oraz w sposób maksymalnie zindywidualizowany.

Poznaj nasz zespół:


...

Michał Kulewicz

Radca Prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawny w Katowicach.

Już w trakcie studiów i aplikacji zdobyłem doświadczenie zawodowe. Po uzyskaniu uprawnień zawodowych rozpocząłem prowadzenie indywidualnej Kancelarii świadczącej obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, jak również osób fizycznych. Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w szczególności z branży budowlanej oraz klientów indywidualnych. Prowadzę postępowania sądowe w sprawach cywilnych, rodzinnych, administracyjnych, uczestniczy w procesach negocjacyjnych oraz w postępowaniach mediacyjnych. Skutecznie pomagam odzyskiwać należności, prowadząc kompleksową obsługę windykacyjną.

Specjalizuję się w prawie gospodarczym i cywilnym, w szczególności w prawie spadkowym, prawie umów oraz prawie spółek handlowych. Biegle posługuję się językiem angielskim.

      798516397
      m.kulewicz@kancelaria-kulewicz.pl

...

Magdalena Muskietorz- Kulewicz

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny, wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawny w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Jeszcze przed rozpoczęciem aplikacji radcowskiej zdobywała doświadczenie pracując w działach prawnych spółek i fundacji oraz w dziale zamówień publicznych instytutu badawczego. Przez kilka lat współpracowała z jedną z większych kancelarii adwokackich w Gliwicach, w której nabyła doświadczenie w obsłudze prawnej w tym windykacyjnej podmiotów gospodarczych działających w branży budowlanej, hotelarskiej, samochodowej, farmaceutycznej, transportowej.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie ochrony danych osobowych, prawie pracy oraz prawie rodzinnym. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Uczestniczy jako pełnomocnik w negocjacjach oraz mediacjach. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z RODO.

      531896256
      m.muskietorz@kancelaria-kulewicz.pl

Zakres oferowanych usług


W ramach poszczególnych gałęzi prawa świadczymy następujące usługi:


 • przygotowywanie opinii prawnych oraz udzielanie jednorazowych porad prawnych;
 • windykację należności;
 • uczestnictwo w negocjacjach warunków handlowych umów, spotkaniach z kontrahentami;
 • opiniowanie lub przygotowywanie umów;
 • reprezentowanie przed sądami oraz organami administracji publicznej;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • tworzenie aktów prawnych, w tym regulaminów m.in. pracy, wynagradzania;
 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz innych pism wymagających argumentacji prawnej.
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań, w tym związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, sprawy o zapłatę, roszczenia wynikające z czynów niedozwolonych czy też z bezpodstawnego wzbogacenia;
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego, w tym m.in. stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, dziedziczenie testamentowe;
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych, w tym dotyczące zniesienia współwłasności, ochrony własności i posiadania, zasiedzenie;
 • sprawy z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania w tych sprawach;
 • sprawy z zakresu prawa lokalowego;
 • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego;
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w związku z wypadkami komunikacyjnymi.
 • sprawy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej;
 • sprawy związane z tworzeniem spółek handlowych;
 • rejestracja podmiotów gospodarczych;
 • sprawy związane z likwidacją i restrukturyzację podmiotów gospodarczych;
 • sprawy z zakresu prawa zamówień publicznych
 • windykacja należności – tak polubowna (przedsądowa) jak i sądowa oraz komornicza
 • stała obsługa przedsiębiorców w bieżącej działalności, w tym opiniowanie i przygotowywanie projektów umów, udział w negocjacjach z kontrahentami, reprezentowanie przed sądami i organami administracji publicznej.
 • sprawy o rozwód i separację;
 • sprawy o alimenty (m.in. podwyższenie lub obniżenie świadczeń alimentacyjnych, ustalanie świadczeń alimentacyjnych dla małżonka po rozwodzie)
 • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy majątkowe małżonków, w tym o podział majątku wspólnego;
 • sprawy o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych i przedsądowych z zakresu prawa pracy;
 • przygotowywanie projektów umów o pracę;
 • tworzenie regulaminów pracy, wynagradzania oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • sprawy związane z rozwiązywaniem umów o pracę, w tym także doradztwo w zakresie zwolnień grupowych;
 • układy zbiorowe.
 • reprezentacja w postępowaniach przed wszelkimi organami administracji publicznej (państwowej i samorządowej) oraz sądami administracyjnymi;
 • sporządzenie pism w toku postępowania administracyjnego oraz sądowo- administracyjnego.
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym, w tym zastępstwo w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;
 • obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia;
 • sporządzanie apelacji, zażaleń i innych pism w toku postępowania karnego.

Wynagrodzenie


Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną każdorazowo ustalane jest indywidualnie z klientem z uwzględnieniem przewidywanego i koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy. Istnieje możliwość ustalenia następujących form wynagrodzenia: ryczałtowe, godzinowe oraz mieszane. Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.   System wynagrodzenia ryczałtowego - wysokość wynagrodzenia jest stała i definiuje je stawka miesięczna. Ta forma rozliczenia jest preferowana dla firm i podmiotów korzystających ze stałej obsługi prawnej.


   System rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia określona jest według stawki godzinowej. Czas pracy Kancelarii jest ściśle ewidencjonowany i na koniec każdego miesiąca ewidencja jest przekazywana zlecającemu.


   System wynagrodzenia ryczałtowo - godzinowego - miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii.


   System z premią za sukces (success fee) - w indywidualnych sprawach wynagrodzenie ustalane z klientem może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.


   Wynagrodzenie za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości – według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych.


Skontaktuj się z nami


Potrzebujesz szybkiej porady prawnej? Napisz lub zadzwoń

tel:   798 516 397
e-mail:   biuro@kancelaria-kulewicz.pl